اخبار آکادمی

کنفرانس ورزش و سلامت جسم و روان

ایران | البرز | سال 2022

کنفرانس آخرین دستاوردهای ورزش و سلامت جسم و روان با همکاری آکادمی بین المللی آلمان و مجموعه تخصصی یوگا شنتیا