سامانه ثبت نام دوره ها

دوره های فیتنس ملی آلمان

240 یورو

مربی فیتنس C لایسنس آلمانی

240 یورو

مربی فیتنس B لایسنس آلمانی

340 یورو

مربی فیتنس A لایسنس آلمانی

240 یورو

پیلاتس متورک

320 یورو

پرسنال ترینینگ آلمانی

240 یورو

فانکشنال ترینینگ آلمانی

240 یورو

مشاوره تغذیه آلمانی

480 یورو

مربيگری آمادگی جسمانی آلمانی

480 یورو

لایسنس مدیریت اماکن ورزشی آلمانی