وبینار های پزشکی ورزشی

توجه

کاربرد وبینار ها اعم از بحث دانش افزایی جهت تمدید دوره های مربیگری بسیار مهم محسوب میشود و هر ترینر باید سالانه 100 ساعت وبینار آموزشی لول 1 با اعتبار بین المللی را جهت تمدید مدرک مربیگری خود گذرانده باشد. و همچنین این وبینار ها برای ارتقاء رزومه بین المللی مربیان بسیار حائز اهمیت هستند
ا میلیون تومان

کاربرد کنزیوتیپ در آسیب های ورزشی

ا میلیون تومان

ریکاوری ورزشی بر اساس رهاسازی مایوفاشیا

ا میلیون تومان

پیشگیری و توانبخشی آسیب های ورزشی

ا میلیون تومان

حرکات اصلاحی سیستماتیک با رویکرد (JANDA)

ا میلیون تومان

حرکات اصلاحی با رویکرد آکادمی طب ورزش آمریکا (NASM)

ا میلیون تومان

ارزیابی تخصصی در حرکات اصلاحی (ستون فقرات)