سوالات متداول

افرادی که در دوره پرسنال شرکت کرده اند باید هر سه آزمون پرسنال، فانکشنال و تغذیه را شرکت کرده و قبول شوند

آزمون در تاریخ 15 هر ماه (شمسی) دوباره برگذار میشود ، میتوانید شرکت کنید.

15 روز پس از قبولی در امتحان

با خواندن PDF ها میتوان نمره قبولی گرفت اما 100 نمیشوید و حتما باید فیلم ها را هم ببینید و نکته برداری کنید.