دوره های مربیگری بین المللی EMS

اطلاع رسانی میگردد

مربیگری بین المللی (EMS TRAINER (Professional Degree

اطلاع رسانی میگردد

مربیگری بین المللی (EMS TRAINER (Advanced degree

120 یورو

مربیگری بین المللی EMS TRAINER (Basic degree)