ایونت های آکادمی IFPE در کشور امارات

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

240 EURO

دوره بین المللی فانکشنال ترینینگ

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی یوگا

240 EURO

دوره بین المللی کوچینگ تغذیه ورزشی

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ