ایونت های آکادمی IFPE در کشور امارات

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

1250 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

750 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

500 EURO

دوره بین المللی مربیگری فیتنس

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی یوگا

240 EURO

دوره بین المللی کوچینگ تغذیه ورزشی

240 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ