دوره های مربیگری بین المللی یوگا

240 یورو 680 یورو

دوره مربیگری بین المللی یوگا

200 یورو 480 یورو

دوره مربیگری بین المللی فیس یوگا

200 یورو 480 یورو

دوره مربیگری بین المللی مدیتیشن

200 یورو 480 یورو

دوره مربیگری بین المللی یوگا نیدرا

200 یورو 480 یورو

دوره مربیگری بین المللی اریال یوگا