ایونت های آکادمی IFPE در کشور ترکیه

INTERNATIONAL FITNESS CERTIFICATIONS

200 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی مربیگری فیتنس

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

240 EURO

دوره مربیگری بدنسازی فوتبال

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ

180 EURO

دوره مربیگری بین المللی پرسنال ترینینگ