فرم تکمیل اطلاعات پرداخت

لطفا جهت ثبت اطلاعات حساب و پرداخت فرم زیر را تکمیل نمایید

قوانین شرکت کنندگان

  • پر کردن فرم زیر نشان دهنده تایید و قبول انجام کلیه قوانین فوق میباشد. شرکت کنندگان محترم ملزم به رعایت همه موارد میباشند تا باعث اختلال در سیستم و استاندارد های آموزشی آکادمی نگردد.

سپاس از همکاری شما