ایونت های آکادمی IFPE در آلمان

GERMAN FITNESS CERTIFICATIONS

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان

680 EURO

دوره پرسنال ترینینگ آلمانی

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان

480 EURO

دوره فیتنس ملی آلمان

680 EURO

دوره پرسنال ترینینگ آلمانی

SIMILAR COURSES

B-Lizenz Fitness Grade Coaching Course