گواهینامه ها و تاییدیه های بین المللی IFPE

Austrian Amateur Bodybuilding and
Fitness Federation

تاییدیه NPC-Austria

IFPE دارنده گواهینامه 21001 ISO

استاندارد بین المللی ایزو ۲۱۰۰۱ الزامات سیستم های مدیریتی برای کنترل کیفیت سازمان های آموزشی را مشخص می کند

IFPE دارنده گواهینامه ISO 9001

استاندارد بین المللی ایزو ٩٠٠١ الزامات سیستم برای کنترل کیفیت مديريت را مشخص می کند

IFPE دارنده گواهینامه 10004:2018 ISO

استاندارد بین المللی ایزو 10004:2018 الزامات رضایتمندی مشتریان

IFPE دارنده گواهینامه ISO 10668:2010

استاندارد بین المللی ایزو 10668:2010 ارزش گذاری برند

IFPE دارنده گواهینامه 10002:2018 ISO

استاندارد بین المللی ایزو 10002:2018 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری

IFPE دارنده گواهینامه ISO 22301:2019

استاندارد بین المللی ایزو 22301:2019 امنیت سیستم های مدیریت کسب و کار

گواهی ثبت رسمی دفتر خاورمیانه آکادمی IFPE در اداره ماليات

 IFPE ACADEMY

دفتر رسمی بخش خاورمیانه در ترکیه

MAHDAD AKBARI IFPE ACADEMY

گواهی ثبت رسمی دفتر خاورمیانه آکادمی IFPE در اتاق بازرگانى

 IFPE ACADEMY

ثبت رسمى برند IFPE ACADEMY

 IFPE ACADEMY

ثبت رسمى برند IFPE ACADEMY

 IFPE ACADEMY

ثبت رسمى برند IFPE ACADEMY در ایران

MAHDAD AKBARI IFPE ACADEMY

ثبت بین المللی سازمان های ارزیابی کیفیت

 IFPE ACADEMY

ثبت رسمى برند IFPE ACADEMY INDOOR CYCLING در ایران

 IFPE ACADEMY