نمونه سرتیفیکیت های دوره های بین المللی فیتنس

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی پرسنال ترینینگ

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی فانکشنال ترینینگ

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی کلاس گروهی فیتنس

نمونه سرتیفیکیت های دوره های مربیگری فیتنس

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی مربیگری تغذیه ورزشی

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی مربیگری مدیریت ذهن

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی مربیگری سبک زندگی

نمونه سرتیفیکیت های فیتنس ملی آلمان

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک مربیگری فیتنس آلمانی B لایسنس

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک مربیگری مشاوره تغذیه آلمانی

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک مربیگری فیتنس آلمانی C لایسنس

نمونه سرتیفیکیت های مربیگری بین المللی بدنسازی تخصصی

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی بدنسازی تخصصی فوتبال

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی بدنسازی تخصصی کشتی

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی بدنسازی تخصصی ورزش های رزمی

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی بدنسازی تخصصی بسکتبال

آکادمی بین المللی IFPE

نمونه مدرک دوره بین المللی بدنسازی تخصصی والیبال