پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی ما واریز کنید
(( ثبت نام شما تا زمانی که وجوه به حساب ما وارد نشود تکمیل نخواهد شد))

شماره شبا : IR370170000000226241323005
شماره کارت : 7595-7123-9917-6037
بانک ملی ایران به نام آقای مهداد اکبری


پرداخت بین المللی