تقویم آموزشی دوره پرسنال ترینینگ

بخش تئوری دوره پرسنال ترينينگ

دوره پرسنال ترینینگ (فروردین 1400)

آکادمی بین المللی فیتنس آلمان

استاد آکادمی

دکتر مهداد اکبری

استاد آکادمی

دکتر محمد حسین باقری

استاد آکادمی

دکتر رضا دبیری

استاد آکادمی

دکتر احسان علیزاده

استاد آکادمی از هلند

SASKIA

بخش عملى دوره پرسنال ترينينگ

زمان بخش عملی پس از اتمام دوره تئوری متعاقبا اعلام میگردد.

مستر ترینر آکادمی

آقای محمد حسین غفاری

مستر ترینر آکادمی

خانم گلوین

از عراق

مستر ترینر آکادمی

خانم مریم

از انگلستان