اساتیدآکادمی بین المللی IFPE

دکتر مهداد اکبری

مدیر و موسس

 • دکترای مدیریت بازرگانی در مدیریت ورزشی
 • مدیر و موسس آکادمی IFPE
 • استاد و مربی بین المللی از آلمان
 • مربی بین المللی EMS
 • قهرمان مسابقات بین المللی آلمان 2018
 • قهرمان بین المللی مسابقات اتریش 2018
 • قهرمان NPC اتریش 2020

دکتر رضا دارابی

دکترای مدیریت

 • دکترای مدیریت استراتژیک
 • مشاور تجاری
 • سخنران انگیزشی

 

دکتر محمد حسین باقری

دکترای بیو متابلوسیم

 • دکترای مدیریت استراتژیک
 • مشاور تجاری
 • سخنران انگیزشی

 

امیر اصالت

استاد آکادمی IFPE

 • دکترای مدیریت بازرگانی در مدیریت ورزشی
 • مدیر و موسس آکادمی IFPE
 • استاد و مربی بین المللی از آلمان

مریم

استاد آکادمی از انگلستان

 • دکترای مدیریت بازرگانی در مدیریت ورزشی
 • مدیر و موسس آکادمی IFPE
 • استاد و مربی بین المللی از آلمان

گلوین

استاد آکادمی از عراق

 • دکترای مدیریت بازرگانی در مدیریت ورزشی
 • مدیر و موسس آکادمی IFPE
 • استاد و مربی بین المللی از آلمان