اخبار آکادمی

مراسم پایان دوره مربیگری ملی فانکشنال

اتریش | وین | سال 2020 |

اجرای بخش عملی و همچنین مراسم پایان دوره مربیگری ملی فانکشنال ترینینگ در کشور اتریش شهر وین